Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:40 - 10:25

4. 10:30 - 11:15

5. 11:20 - 12:05

6. 12:10 - 12:55

7. 13:00 - 13:45

8. 13:50 - 14:35

Priėmimas

Tėvai (globėjai) , pageidaujantys, kad jų vaikas(-ai) mokytųsi Pakruojo “Žemynos” pagrindinėje mokykloje, rašo prašymus direktoriaus vardu.

Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vienos iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

Prašymų priėmimas baigiamas užpildžius visas vietas klasėse arba paskutinę darbo dieną prieš naujų mokslo metų pradžią.

Asmenys mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas priimami laikantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintos “Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos” reikalavimų.

Pirmumo teisę priimamas asmuo, gyvenantis rajono savivaldybės tarybos sprendimu mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nepriskirtoje teritorijoje gyvenantis vaikas, tėvams (globėjams) pageidaujant, priimamas jei mokykloje yra laisvų vietų.

Jei per mokslo metus į mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jos aptarnaujamoje teritorijoje, ir mokykloje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę, jei maksimalus mokinių skaičius klasėje nebus didinamas daugiau kaip 2 , arba savivaldybės administracijos švietimo skyriaus siunčiamas į artimiausią, tą pačią programą vykdančią mokyklą.

Jei į Mokyklą priimti visi norintys, jos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys vaikai, o į likusias yra daugiau prašymų nei galima priimti, pirmiausia priimami:

  • 1-8 klasių mokiniai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi mokykloje;
  • 1-8 klasių mokiniai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
  • mokiniai, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus.

Mokytis pagal pradinio ugdymo programą savivaldybės tarybos nustatyta tvarka priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (atskiru atveju ir jaunesnis, jei nustatyta, kad jis yra pakankamai subrendęs šiai programai. Vaiko psichinę ir fizinę brandą nustato medikai ir psichologai, o pasirengimo mokyklai lygį – mokytojai. Ypatingais atvejais šiuos klausimus sprendžia pedagoginė-psihologinė tarnyba.

Priimant į pirmą klasę, vaiko tėvai pateikia gimimo liudijimą, sveikatos pažymėjimą.
Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami vaikai pateikia prašymą ir pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

Mokinys, nebaigęs pradinio ar pagrindinio ugdymo programos, priimant mokytis pateikia: pasibaigus mokslo metams – prašymą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą; nesibaigus mokslo metams – prašymą ir nustatytos formos pažymą apie ugdymosi rezultatus ankstesnėje mokykloje.

Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą, pateikęs mokyklos direktoriui pažymą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.

Mūsų draugai

Pasirinkite