Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

Moksleivio elgesio taisyklės

Šios taisyklės nustato mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų ir pertraukų metu, bendrąsias taisykles dėl narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio vartojimo, rūkymo bei kitų pažeidimų, mokinių drausminimo ir skatinimo priemones.

Mokinys turi teisę:

Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;

Nemokamai mokytis Pakruojo „Žemynos” pagrindinėje mokykloje pagal savo gebėjimus ir poreikius, savarankiškai mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

Sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos ar etikos) programą;

Gauti geros kokybės ugdymą;

Pasirinkti būrelius, tenkinančius programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas;

Gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, sveikatos priežiūros pagalbą, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

Mokytis savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

Dalyvauti mokyklos savivaldoj e;

Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;

Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas mokinio elgesys;

Dėl rimtų priežasčių mokinys gali nerašyti kontrolinio ar kito atsiskaitomojo darbo, prieš pamoką pranešęs mokytojui ir susitaręs dėl atsiskaitymo datos ir laiko. Priežasties rimtumą įvertina mokytojas.

Kiekvienas mokinys privalo žinoti ir laikytis šių Taisyklių bei sutarties su mokykla sąlygų :

Privalo laikytis higienos reikalavimų: į mokyklą ateiti tvarkingai apsirengus. Patalpose draudžiama dėvėti striukes, kepures (išskyrus atvejus kai yra administracijos leidimas);

Į rūbines mokinai gali įeiti tik pertraukų metu;

Mokiniai negali būti kabinete, jei nėra mokytoj o;

Į pamokas privalo atvykti taip, kad iki skambučio pasiektų kabinetą, kuriame vyks pamoka.

Visur turi vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo elgesį principais, saugoti mokyklos garbę;

Netriukšmauti pamokų ir pertraukų metu, nespardyti sienų, netrankyti durų, nesistumdyti, nesityčioti iš kitų;

Kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinta medicinos įstaigos ar tėvų pažyma, kur nurodomas neatvykimo laikas ir priežastys. Ligos atveju iki 3 dienų pateisinimą gali rašyti tėvai arba gydytojas, jei sergama ilgiau negu 3 dienas- turi būti gydymo įstaigos pažyma;

Draudžiama į mokykla neštis pavojų keliančius bei nereikalingus darbui pamokoje daiktus. Pavojų keliantys daiktai paimami ir perduodami tėvams. Kiti daiktai atiduodami po pamokos (klasės vadovui arba mokytojui informavus mokinio tėvus);

Mokykloje, renginių už mokyklos ribų, ekskursijų metu mokiniai privalo laikytis saugaus elgesio reikalavimų;

Į išvykas, ekskursijas mokiniai vyksta, tik su mokytoju (-ais) gavus direktoriaus leidimą (įforminama įsakymu). Moksleiviai supažindinami su saugumo reikalavimais;

Mokiniai privalo kasdien pasitikrinti elektroniniame dienyne informaciją, įvertinimus, pagyrimus ir pastabas, pranešimus;

Mokiniai turi rūpintis asmeninių daiktų saugumu; nepalikti vertingų daiktų be priežiūros;

Rastus daiktus turi perduoti rūbininkei arba budinčiajai;

Būti mokykloje be mokytojo priežiūros, nevykstant renginiams ar užsiėmimams, neleidžiama.

O taip pat :

Popamokiniai renginiai vyksta tik su klasės auklėtoju ir informavus mokyklos administraciją;

Diskotekos vyksta tik suderinus su mokyklos direktoriumi pagal nustatytą tvarką.

Draudžiama smurtauti, žaisti pavojingus žaidimus, žaisti kortomis, iš pinigų, naudoti pirotechnines priemones;

Mokyklos bibliotekoje, valgykloje ir kitose bendrose mokyklos patalpose mokiniai privalo laikytis tose patalpose nustatytos tvarkos;

Draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas;

Moksleivis, pastebėjęs sugadintą turtą, tuojau pat informuoja mokytoją ar mokyklos administraciją;

Kilus nesutarimams tarp mokinio ir mokyklos darbuotojo kreipiamasi į mokyklos direktorių. Jei direktoriaus sprendimas netenkina bent vienos pusės, kreipiamasi į Mokyklos tarybą;

Moksleivis, išvykdamas iš mokyklos privalo atsiskaityti su biblioteka. Atsiskaitymo lapelį klasės vadovas perduoda direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kuri išduoda išsilavinimo pažymėjimą.

Pamokų metu moksleivis privalo:

Turėti reikiamas priemones ir atlikti pavestas užduotis. Mokiniai, neatlikę namų darbų, neatlikimo priežastis turi prieš pamoką paaiškinti mokytojui;

Draudžiama savo elgesiu trukdyti darbą mokytojui ir klasei;

Pamoku metu draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, jų garsiniai signalai turi būti išjungti. Jei yra būtina atsiliepti į skambutį, mokinys, paprašęs mokytojo, gali išeiti į koridorių;

Iš pamokos išeiti galima tik mokytojui leidus;

Sportinę aprangą moksleiviai vilki tik kūno kultūros pamokose bei sportinių renginių metu;

Kūno kultūros pamokų metu savo asmeninius daiktus (pinigines, telefonus, papuošalus ir t.t.) mokiniai perduoda mokytojui, kuris juos padeda į saugojimo vietą;

Jei mokytojas neatvyksta į pamoką daugiau negu 10 minučių, klasės seniūnas privalo pranešti mokyklos direktoriui ar pavaduotojai;

Moksleiviai privalo kultūringai bendrauti tarpusavyje, su visais mokyklos darbuotojais, mokyklos svečiais, kitais asmenimis;

Koridoriuose, laiptinėse, kabinetuose mokiniai privalo laikytis saugos reikalavimų: palaikyti tvarką, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį;

Moksleivių maitinimo tvarka nurodyta Taisyklių skyriuje „Mokinių maitinimo tvarka”.

Moksleivių atsakomybė.

Moksleiviams, nesilaikantiems Moksleivio elgesio taisyklių, taikomos šios drausminės nuobaudos:

Klasės auklėtojo, mokytojo pastaba (žodžiu ar raštu į elektroninį dienyną);

Drausmės pažymos parašymas. Pažymos registruoja socialinė pedagogė.

Svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje;

Direktoriaus papeikimas (raštu, įsegant į asmens bylą);

Raštiškas pranešimas nepilnamečių inspektorei ir Vaiko teisių apsaugos tarnybai;

Kreipimasis į rajono Vaiko gerovės komisiją dėl minimalios priežiūros skyrimo;

Drausminių nuobaudų apskaitą veda socialinė pedagogė, apie tai informuoja klasės auklėtoją, tėvus;

Moksleiviui piktybiškai sugadinus mokyklos turtą, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo atlyginti žalą pagal rinkos kainą, vadovaujantis Civiliniu kodeksu (atlygina padarytą žalą, pakeičia sugadintą daiktą nauju ir kt.);

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, už rūkymą, alkoholio, narkotinių medžiagų turėjimą, vartojimą ar platinimą mokykloje ar jos teritorijoje moksleiviai gali būti perduodami policijai ir visais atvejais informuojami tėvai (globėjai);

Drausminė nuobauda galioja 1 metus nuo skyrimo dienos.

Moksleivių skatinimas.

Moksleiviams gali būti taikomos šios skatinimo priemonės:

Pagyrimas;

Padėka (raštu);

Atminimo dovanos;

Ekskursijos;

Kitos skatinimo formos.

Mūsų draugai

Pasirinkite