Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:55 - 09:40

3. 09:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:40 - 12:25

6. 12:35 - 13:20

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00

Direktorius

Direktoriaus pareigybės aprašymas, patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. Nr. T-12.

Mokyklai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Mokyklos direktorius :

 • Aiškina mokyklos bendruomenės nariams valstybinę ir regioninę švietimo politiką, iškelia mokyklos tikslus, inicijuoja strateginio plano, metinių veiklos programų rengimą ir vadovauja jų įgyvendinimui.
 • rūpinasi palankaus mikroklimato kūrimu.
 • puoselėja demokratinius mokyklos bendruomenės santykius.
 • priima į darbą ir atleidžia mokyklos darbuotojus;
 • paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojams, įpareigoja reguliariai atsiskaityti už nuveiktą darbą.
 • tvirtina mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus.
 • rengia mokyklos vidaus tvarkos taisykles ir teikia jas mokyklos tarybai aprobuoti.
 • inicijuoja moksleivių ir darbuotojų skatinimo ir drausminimo priemonių sistemos kūrimą.
 • plėtoja mokyklos ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimą, organizuoja tėvų (globėjų) informavimą.
 • užmezga ir palaiko ryšius su kitomis institucijomis, atstovauja jose mokyklai, pasirašo sutartis.
 • prižiūri etikos normų laikymąsi mokykloje.
 • informuoja mokyklos bendruomenę apie pajamų mokesčio paramos (2%), gautos pagal labdaros ir paramos įstatymą, panaudojimą.
 • rengia mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, teikia mokyklos tarybai aprobuoti ir atsako už jos vykdymą.
 • vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

Direktorius atsako už pareigybės aprašyme išvardintų funkcijų vykdymą, mokyklos veiklos rezultatus.

Mūsų draugai

Pasirinkite