Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

Mokymo sutartis

Priėmimas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymo pateikėjui, kitas segamas į mokinio asmens bylą.

Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikai sutartį gali pasirašyti patys, turėdami vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą. Mokymo sutartys registruojamos mokymo sutarčių registracijos knygoje.

Priimant mokinį mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, sudaroma nauja sutartis visam ugdymo programos laikotarpiui.

Mokymo sutartis sudaroma rugsėjo 1 d., su mokslo metų eigoje atvykusiais mokiniais – atvykimo dieną. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo asmens byla. Mokiniai paskirstomi į klases laikantis mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytos tvarkos.

Mūsų draugai

Pasirinkite